Organizačný poriadok

 

 klub chovateľov viedenských králikov

K L U B  C H O V A T E Ľ O V  V I E D E N S K Ý C H  K R Á L I K O V  SR

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Čl.1.
Postavenie Klubu viedenských králikov SR ( ďalej len Klub )
1. Klub je organizačnou jednotkou v zmysle §10-§15 Stanov Slovenského zväzu chovateľov ( ďalej len SZCH).
2. Klub je špecializovaná organizačná zložka SZCH, v ktorej sa združujú členovia SZCH za účelom chovu, šľachtenia a zdokonaľovania viedenských králikov.
3. Pôsobnosť Klubu sa je výhradne na území Slovenskej republiky.

 

Čl.2.
Členstvo v Klube viedenských králikov
1. Členstvo v Klube je dobrovoľné, predpokladom je členstvo chovateľa v SZCH alebo iných národných zväzov v rámci EE.
2. Členstvo chovateľov v Klube je individuálne alebo čestné.
3. O prijatí chovateľa do Klubu rozhoduje výbor Klubu.
4. Individuálne členstvo chovateľa v Klube vzniká prihláškou chovateľa, rozhodnutím výboru Klubu o jeho prijatí za člena, schváleným členskou schôdzou Klubu a zaplatením členského príspevku, ktorý je pre dané obdobie schválený členskou schôdzou Klubu.
5. Členstvo v Klube zaniká:

 1. písomným oznámením člena o svojom odstúpení
 2. automaticky - nezaplatením členského príspevku do konca marca každého kalendárneho roka ( nevzťahuje sa na čestných členov Klubu )
 3. automaticky - ak sa člen Klubu nezúčastní minimálne 1x za 3 roky na výročnej členskej schôdzi Klubu, aj keby mal člen v poslednom roku zaplatený členský príspevok ( nevzťahuje sa na čestných členov klubu ).
 4. vylúčením člena na návrh iného člena Klubu za hrubé porušenie Organizačného poriadku Klubu alebo Stanov a predpisov SZCH. O vylúčení rozhoduje členská schôdza Klubu.
 5. úmrtím člena Klubu

 

Čl.3.
Práva členov Klubu viedenských králikov
1. Zúčastniť sa na činnosti Klubu – na členských schôdzach a výstavách.
2. Voliť a byť volený do výboru a kontrolnej komisie Klubu.
3. Hlasovať o všetkých uzneseniach Klubu, v prípade neprítomnosti na rokovaní sa písomne vyjadriť do termínu rokovania pripomienok akoukoľvek formou.
4. Podávať návrhy na zlepšenie činnosti Klubu a žiadať o ich prijatie hlasovaním na členskej schôdze

 

Čl.4.
Povinnosti členov Klubu viedenských králikov
1. Zúčastniť sa na činnosti Klubu – na členských schôdzach a výstavách, účasť člena minimálne 1x za 3 roky na výročnej členskej schôdzi je podmienka, pri jej nesplnení členstvo v Klube automaticky zaniká aj keby mal člen v poslednom roku zaplatený členský príspevok ( nevzťahuje sa na čestných členov Klubu ).
2. Dodržiavať Stanovy SZCH, ostatné predpisy SZCH a Organizačný poriadok Klubu.
3. Hlasovať a rozhodovať o návrhoch členov Klubu.
4. Dodržiavať zásady slušnosti, mať rešpekt a úctu k ostatným členom Klubu.
5. Zaplatiť členský príspevok najneskôr do konca marca každého kalendárneho roka , pri nezaplatení členského príspevku do tohto termínu členstvo v Klube automaticky zaniká ( nevzťahuje sa na čestných členov Klubu ).

 

Čl.5.
Náplň činnosti Klubu viedenských králikov
1. Klub vykonáva činnosť podľa vlastného plánu a finančného rozpočtu schváleného členskou schôdzou.
2. Klub dbá na dodržiavanie vlastného Organizačného poriadku, smerníc pre jednotlivé činnosti Klubu ako aj ostatných predpisov SZCH.
3. Metodicky a poradensky riadi činnosť členov Klubu.
4. Vyjadruje sa k chovu a činnosti členov Klubu.
5. Schvaľuje vlastný kalendár výstav viedenských králikov, min. 1x ročne organizuje klubovú výstavu.
6. Schvaľuje podmienky klubovej súťaže.
7. Vyberá a schvaľuje posudzovateľov – odborníkov na viedenské králiky.
8. Zabezpečuje plemenársku evidenciu a registráciu viedenských králikov na úrovni Klubu. V klube je uznaný plemenný a kmeňový chov.
9. Plní uznesenia vyšších orgánov SZCH.
10. Navrhuje, volí a vysiela zástupcov Klubu na akcie vyšších orgánov SZCH.
11. Spolupracuje s ústrednou odbornou komisiou SZCH ( ďalej len ÚOK SZCH ), ostatnými chovateľskými klubmi a organizáciami SZCH, klubmi viedenských králikov a organizáciami v rámci EE.
12. Sleduje činnosť ÚOK SZCH a cez ňu podáva návrhy na zmeny v SZCH.
13. Klub sa snaží o väčšiu propagáciu a popularizáciu činnosti na verejnosti, formou odborných masmédií informuje o svojej činnosti a úspechoch.
14. Neustále rozširovanie a skvalitňovanie členskej základne.
15. Získavanie nových členov, predovšetkým mladých chovateľov.
16. Klub podporuje a napomáha k účasti svojich členov na veľkých výstavách, hlavne na špeciálnych a celoštátnych.

 

Čl.6.
Rokovanie Klubu viedenských králikov
1. Rokovanie členskej schôdze Klubu je min. 1x ročne, rokovanie zvoláva tajomník na návrh predsedu.
2. V prípade potreby môže rokovanie zvolať aj sám predseda alebo iný člen, poverený predsedom Klubu
3. Rokovania vedie predseda a zodpovedá za ich riadny priebeh.
4. Predsedu v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo predsedom poverený iný člen výboru, so všetkými právami a povinnosťami predsedu.
5. Tajomník z poverenia predsedu :

 1. zabezpečuje prípravu rokovaní Klubu
 2. organizuje rokovania a zabezpečuje podmienky pre prácu Klubu
 3. vedie písomné záznamy z rokovaní, spravuje dokumentáciu Klubu
 4. zabezpečuje administratívne práce spojené s činnosťou Klubu

6. Rokovanie Klubu je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Klubu.
7. Právoplatné uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Klubu.
8. Prijaté uznesenia sú záväzné pre všetkých členov Klubu.
9. Návrhy členov Klubu na rokovanie je potrebné zaslať tajomníkovi minimálne 14 dní pred rokovaním. Rozhoduje termín odoslania návrhov.
10. Z každého rokovania Klubu musí byť vyhotovený písomný záznam.

 

Čl.7.
Členská schôdza Klubu viedenských králikov
1. Najvyšším orgánom Klubu je členská schôdza. Rozhoduje o všetkých otázkach ohľadom oprávnených záujmov všetkých členov.
2. Členskú schôdzu zvoláva výbor Klubu podľa plánu. Ak požiada o jej zvolanie písomne aspoň tretina členov alebo o potrebe zvolania rozhodne nadriadený orgán, je výbor povinný zvolať mimoriadnu členskú schôdzu do 60 dní. Pozvánky musia byť členom doručené najneskôr 14 dní pred termínom konania.
3. Členská schôdza Klubu :

 1. rozhoduje o prijímaní nových členov a o ukončení členstva v Klube
 2. kontroluje a hodnotí prácu výboru, plnenie úloh a uznesení členskej schôdze a vyšších orgánov SZCH
 3. odvoláva členov výboru, členov kontrolnej komisie resp. kontrolóra pre neplnenie povinností
 4. doplňujúcou voľbou volí nových členov výboru, členov kontrolnej komisie resp. kontrolóra
 5. na návrh výboru alebo min 1/3 členov rozhoduje o zrušení, zlúčení alebo rozdelení Klubu, na schválenie takého návrhu je potrebný 2/3 súhlas prítomných členov na uznášania schopnej členskej schôdzi

4. Výročná členská schôdza Klubu ešte okrem bodu 3 :

 1. hodnotí činnosť Klubu za obdobie 1 roka a schvaľuje plán práce a rozpočet na nasledujúci rok
 2. vyjadruje sa k činnosti a hospodáreniu Klubu
 3. rozhoduje o priznaní odmien funkcionárom
 4. na príslušné volebné obdobie volí členov výboru, kontrolnú komisiu resp. kontrolóra, delegátov do vyšších orgánov SZCH
 5. schvaľuje výšku členských príspevkov, prípadne výšku účelových príspevkov členov Klubu
 6. rozhoduje o vzniku regionálnych pobočiek Klubu, ktoré sa riadia uzneseniami Klubu s celoštátnou pôsobnosťou

 

Čl.8.
Výbor Klubu viedenských králikov
1. Dĺžka volebného obdobia výboru Klubu je 4 roky.
2. Výbor riadi činnosť klubu v období medzi členskými schôdzami a za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi Klubu.
3. Zabezpečuje plnenie všetkých úloh medzi členskými schôdzami Klubu.
4. Zo svojho stredu volí predsedu, podpredsedu, tajomníka, ekonóma, registrátora, poradcu chovu a ďalších členov podľa potreby Klubu. Počas konania výročnej členskej schôdze výbor oznámi rozdelenie funkcií schôdzi.
5. Schôdze výboru zvoláva predseda alebo tajomník, poverený predsedom minimálne 2x ročne.
6. Výbor zabezpečuje vedenie evidencie členov, eviduje počty a plemená chovaných zvierat.
7. Vedie plemenársku evidenciu a registráciu zvierat členov Klubu.
8. Prijíma žiadosti o členstvo v Klube iba v prípade, že žiadateľ je členom SZCH alebo iných zväzov v rámci EE.

 

Čl.9.
Kontrolná komisia Klubu viedenských králikov
1. Činnosť vykonáva na základe smerníc SZCH pre kontrolu. Pri menšom počte členov alebo po schválení členskou schôdzou môže kontrolnú činnosť vykonávať kontrolór Klubu.
2. Náplňou práce je sledovať celú činnosť Klubu včítane hospodárskej činnosti a dodržiavania vnútorných predpisov Klubu ako aj predpisov vyšších orgánov SZCH.
3. Dbá na dodržiavanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Kontrolu činnosti vykonávať minimálne 1x ročne.
5. Správa o vykonanej kontrolnej činnosti predkladať na schválenie výročnej členskej schôdzi.
6. Predseda kontrolnej komisie resp. kontrolór majú právo zúčastniť sa na zasadnutiach výboru s hlasom poradným.

 

Čl.10.
Všeobecné ustanovenia Klubu viedenských králikov
1. Pre všetky špecifické činnosti klubu ako klubové výstavy a iné súťažné podujatia sú vypracované a schválené smernice alebo propozície, ktoré tvoria prílohy k tomuto organizačnému poriadku Klubu.
2. Všetka činnosť Klubu sa riadi iba podľa vnútorných smerníc a predpisov schválených členskou schôdzou, ktoré tvoria prílohy k tomuto organizačnému poriadku Klubu.
3. Každá súťaž organizovaná Klubom, môže byť vyhodnotená iba v tom prípade, že budú splnené všetky kritériá súťaže.

 

Čl.11.
Účinnosť organizačného poriadku Klubu viedenských králikov
Tento organizačný poriadok Klubu viedenských králikov nadobúda účinnosť po schválení výročnou členskou schôdzou konanou v Ružomberku dňa 2.2.2020 uznesením číslo 1/1/2020 a 2/1/2020.

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať