Všeobecné

Smernice pre posudzovanie

Pre všetky plemena v tomto vzorníku  platí táto bodovacia stupnica:

Pozícia 1. – hmotnosť

10 bodov

Pozícia 2. – tvar

20 bodov

Pozícia 3. – typ

15 bodov

Pozícia 4. – srsť

20 bodov

Pozícia 5. – plemenné kritériá

20 bodov

Pozícia 6. – plemenné kritériá

10 bodov

Pozícia 7. – starostlivosť a zdravie

5 bodov

celkom

100 bodov

 

Pri udeľovaní bodov  v jednotlivých pozíciách  posudzovateľ porovnáva štandard plemena v jednotlivých pozíciách bodovacej stupnice so skutočnosťou na zvierati v deň posudzovania. Na základe výsledkov porovnávania  udelí v jednotlivých pozíciách body. Tie sa udeľujú s pol bodovou presnosťou, aby sa dali zachytiť aj najmenšie kvalitatívne odchýlky a zapisuje sa s jedným desatinným miestom okrem prvej a pozície s plným počtom bodov. Toto polbodové hodnotenie sa ale netýka prvej pozície (hmotnosť), kde sa hodnotí len celými bodmi.

Slovné a bodové hodnotenia v jednotlivých pozíciách

 

20

15

10

5

Výborný

20

15

10

5

Veľmi dobrý

19,5

14,5

9,5

4,5

Dobrý

19,0

14,0

9,0

4,0

Dostatočný

18,5- 18,0

13,5- 13,0

8,5- 8,0

3,5- 3,0

Nedostatočný

0

0

0

0

 

 • za každú prístupnú chybu, podľa jej rozsahu je bodová zrážka 0,5- 2 body, pričom sa môžu bodové zrážky v jednej pozícii združovať a ich súčet tvorí celkovú bodovú zrážku v danej pozícií
 • každá bodová zrážka o viac ako 1,5 bodu, okrem pozície hmotnosť, sa musí v oceňovacom lístku stručne  písomne zdôvodniť v danej pozícií
 • pri pozícií hmotnosť sa pri bodovej zrážke uvádza výrok nižšia, príp. vyššia
 • v pozícii 2 až 5 je možná zrážka až 5 bodov a v pozícii 6 a 7 až 4 body. Pri väčšej bodovej zrážke sa zviera ďalej neposudzuje a dostáva klasifikáciu  ,,nd“.

 

Súčet bodov udelených v jednotlivých pozíciách pri posudzovaní nám dáva celkové bodové hodnotenie zvieraťa a vyjadruje aj slovne tzv. klasifikáciou nasledovne:

95,0 100,0 bodov

výborný (v)

93,0 94,5 bodov

veľmi dobrý (vd)

89,0 92,5 bodov

dobrý (d)

85,0 88,5 bodov

dostatočný (ds)

84,5 a menej bodov

nedostatočný (nd)

Akákoľvek klasifikácia musí byť riadne zdôvodnená . V jednotlivých pozíciách sa vyjadrujú ako prednosti, tak aj zistené chyby či už prípustné alebo neprípustné.

Pri klasifikácii výluka a neklasifikovaný:

Ak na výstave posudzujú dvaja a viac posudzovateľov, dá posudzovateľ pri výroku výluka alebo neklasifikovaný prezrieť chybu kolegovi a ten svojim podpisom potvrdzuje daný výrok.

Za spočítanie bodov na oceňovacom lístku jednotlivca,  ako aj kolekcie zodpovedá posudzovateľ a pri opakovanej chybe bude tento problém riešiť ÚOKK.

4.Všeobecné zásady k jednotlivým pozíciám

Pre zvýraznenie kladov, resp. chýb v jednotlivých  pozíciách sa prijalo odporučenie pre posudzovateľov písať v jednotlivých pozíciách pred výroky zvýrazňujúce klady králiky plus v krúžku a pred výroky upozorňujúce na nedostatky, príp. chyby mínus v krúžku.

Prípustná chyba-  je mierna odchýlka od požiadaviek pri jednotlivých pozíciách od štandardu daného plemena. V jednej pozícii môže byť aj niekoľko prípustných chýb, ale posudzovateľ je povinný ich všetky zdôvodniť v oceňovacom lístku. Podľa závažnosti ich trestá bodovou zrážkou.

Neprípustná chyba- je výrazná odchýlka od požiadaviek pri jednotlivých pozíciách od štandardu daného plemena. Najčastejšie ide o chybu dedičnú, alebo vrodenú. Neprípustná chyba ma vždy za následok výrok ,,výluka’’, ako u dospelých králikov, tak u mláďat. Posudzovateľ je povinný v oceňovacom lístku takúto chybu zdôvodniť a dať podpísať vedúcemu posudzovateľovi alebo inému posudzovateľovi.

Výrok ,,neklasifikovaný’’- je používaný v prípadoch, kedy je chyba spôsobená vonkajším faktorom a nejde o dedičnú, prípadne vrodenú chybu. Takáto chyba najčastejšie znižuje estetický dojem zo zvieraťa. Pri predpoklade, že tento stav nie je trvalý a môže sa zlepšiť, použijeme výrok ,,neklasifikovaný- chovu schopný’’. V prípade, že ide o poruchu zdravia, alebo o podozrenie z choroby, použijeme výrok ,,neklasifikovaný- po vyliečení chovu schopný’’, pri podozrení na nákazlivú chorobu, dáme zviera presunúť do karantény.

Pozícia 1.- hmotnosť:

Pred každým posúdením králika, musí byť zistená a zaznamenaná jeho hmotnosť. Buď je váženie vykonávané pri preberaní králikov na výstavu, alebo tak chovateľ spraví ešte doma, tesne pred prepravou na výstavu (podľa pokynov organizátora). Posudzovateľ má právo zistenú hmotnosť skontrolovať, pri akejkoľvek pochybnosti má povinnosť ju overiť, prípadne upraviť smerom nahor, max. však o 10% ak je to určené pri inštruktáži pred posudzovaním na veľkých výstavách. Vykompenzuje tak straty spôsobené počas dopravy. Za správne uvedenie hmotnosti na oceňovacom lístku zodpovedá posudzovateľ. 

Prípustné chyby v pozícii hmotnosť sú odchýlky od požadovanej hmotnosti hodnotenej 10 bodmi podľa stupnice hmotnosti pre dospelé zvieratá. U nedospelých zvierat (mláďat) to sú mierne odchýlky od požadovaných mesačných prírastov podľa štandardu.                                                                

Neprípustné chyby sú nedosiahnutie minimálnej, alebo prekročenie maximálnej hmotnosti, pokiaľ je maximálna hmotnosť stanovená v štandarde daného plemena. V obidvoch prípadoch je králik ,,neklasifikovaný‘‘. U mláďat stredných, výrazne mäsových plemien, alebo ich farebných rázov (Nb, Ni, Kal, Siv, Bu, Zo a Ku) a veľkých plemien, nie je chybou vyššia dosiahnutá hmotnosť ako je uvedená pri prírastkoch  v jednotlivých mesiacoch ich štandardov. Vždy, ale platí, že posudzovateľ pri hodnotení hmotnosti mláďat, nesmie mať pochybnosti o dosiahnutej hmotnosti mláďat v danom veku.               

Hmotnosť každého plemena je uvedená v jeho štandarde. S výnimkou veľkých plemien majú všetky plemena uvedenú minimálnu, ako aj maximálnu hmotnosť. U veľkých plemien nie je stanovená horná hranica. Všeobecne sa považuje za ideálnu hmotnosť prostredná hodnota stanovenej hmotnosti na plný počet bodov a to pre udržanie kompaktnosti a harmónie telesnej stavby (napr. hmotnostné rozpätie na plný počet bodov za váhu je u Ca od 3,5 do 4,5kg, za ideálnu považujeme hmotnosť približne 4kg).

Pozícia 2.- tvar:

V tejto pozícii posudzujeme nasledovné kritériá:
1.) priebeh chrbtovej línie   
2.) poloha končatín                                                                                                                                          
3.) poloha chvosta                                                                                                                                                        
4.)koža králika
5.) vonkajšie pohlavné orgány 

  • ad 1.): chrbtová línia začína pri prvom krčnom stavci a končí koreňom chvosta. Má byť rovnomerná, na zadnej časti tela pekne zaokrúhlená. V zátylku nesmú byť zreteľné lopatky. Správna chrbtová línia je zobrazená na obrázku.  
  • ad 2.): hrudné končatiny musia byť rovné, ich nášľap má byť tzv. mačací. Dĺžka a hrúbka končatín sú súčasťou pozície typ. Panvové končatiny musia byť takisto rovné, chodidlá majú priliehať tesne k telu, čo najrovnobežnejšie. Pri správnej polohe všetkých končatín by sa brušná línia nemala dotýkať podložky.  
  • ad 3.): chvost musí byť úplný, rovný, vztýčený, priľahlý k telu v smere chrbtice, na pohmat ohybný po celej dĺžke.
  • ad 4.): koža má byť pružná a na všetkých častiach tela pevne priliehať.  
  • ad 5.): vonkajšie pohlavné orgány majú byť výrazné, nedeformované. Pri samcoch musia semenníky čo najviac priliehať k telu.

 

Chyby v pozícii tvar:
Priebeh chrbtovej línie

Prípustné chyby:

 • mierne vyčnievajúce lopatky
 • mierne prehnutý chrbát
 • nábeh na kaprovitý chrbát
 • nábeh na zrazený alebo kolmý zadok
 • mierne vystúpené panvové kosti, prevyšujúce krížovú kosť
 • vystúpené panvové kosti, prevyšujúce krížovú kosť

Neprípustné chyby:

 • veľmi vyčnievajúce lopatky (výluka)
 • veľmi prehnutý chrbát (výluka)
 • vyslovene kaprovitý chrbát (výluka)
 • vyslovene zrazený alebo kolmý zadok (výluka)
 • deformácia chrbtice (výluka)
 • veľmi vystúpené panvové kosti (výluka)

Poloha končatín
Prípustné chyby:

 • mierny prešľap hrudných končatín
 • mierne krivé hrudné končatiny
 • nábeh na kravský postoj panvových končatín (chodidlá nie sú rovnobežné s trupom)
 • nábeh na zbiehavý (sudovitý ) postoj hrudných končatín
 • nábeh na rozbiehavý (X -ovitý postoj hrudných končatín)

Neprípustné chyby:

 • silný prešľap hrudných končatín (výluka) 
 • vyslovene krivé hrudné končatiny (výluka)
 • zbiehavý (sudovitý) postoj hrudných končatín (výluka)
 • rozbiehavý (X- ovitý) postoj hrudných končatín (výluka)
 • vyslovene kravský postoj panvových končatín (výluka

Poloha chvosta:
Prípustné chyby:

 • ťahavý chvost
 • hravý chvost
 • mierne kratší, ale nedeformovaný chvost
 • z časti nehybný (drôtený), ale rovný chvost
 • ojedinele zhrubnuté spoje stavcov na inak rovnom chvoste

 Neprípustné chyby:

 • trvale jednostranne nesený, šikmý chvost (výluka)
 • drôtený chvost po celej dĺžke (výluka)
 • zlomený chvost (neklasifikovaný)
 • krivý chvost (výluka) - chýbajúci chvost (výluka) 
 • zjavne krátky chvost (výluka)

Koža králika
Prípustné chyby:

 • voľnejšia koža na ktoromkoľvek mieste zvieraťa 
 • pri samiciach veľkých a stredných plemien trocha šikmý ako i výraznejší lalok 
 • pri samiciach malých plemien voľná koža na krku
 • väčší oriešok samcov veľkých a stredných plemien

Neprípustné chyby:

 • veľmi voľná koža kdekoľvek na tele (výluka)
 • dvojitý lalok (výluka) - nohavice (výluka)
 • vyslovene šikmý lalok (výluka)
 • pri samiciach Za, malých a zdrobnených plemien lalok (výluka)
 • samci všetkých plemien lalôčik (výluka)

Vonkajšie pohlavné orgány
Prípustné chyby:

 • mierne ovisnuté semenníky (mierne ochabnutý miešok)
 • mierny rozštep penisu, zasahujúci max. do polovice penisu, bez náznaku na samičie pohlavie

Neprípustné chyby:

 • chýbajúci semenník alebo semenníky (výluka) -
 • juvenilný penis (bez žaluďa) u dospelých samcov (výluka)
 • vyslovene ochabnutý miešok (ťahaný po podložke), (výluka)
 • obojpohlavnosť (výluka)
 • rozštep penisu, presahujúci polovicu penisu (výluka)
 • deformácie vonkajších pohlavných orgánov samíc (výluka)
 • akékoľvek ostatné deformácie a celková nevýraznosť vonkajších pohlavných orgánov (výluka)

Pozícia 3.- typ:

V tejto pozícii posudzujeme telesné proporcie králika, teda pomer šírky tela k jeho dĺžke, hrúbku a dĺžku končatín, výraznosť krku a pri niektorých plemenách aj temperament vo forme požadovaného tzv. výstavného postoja na vzpriamených hrudných končatinách. Hlavne u mäsových plemien králikov posudzujeme v tejto pozícii osvalenie tela. Okrem bielych plemien v tejto pozícii posudzujeme aj hlavu a ušnice králika. Dĺžka ušníc je pri každom plemene uvedená v štandarde. Pri králikoch baranovitých, veľkých a zdrobnených sa nameraná hodnota vždy uvádza do oceňovacieho lístka.       

Telo králika – Všeobecne rozlišujeme typ pretiahnutý, mierne pretiahnutý, mierne zavalitý a vyslovene zavalitý. Extrémom pretiahnutého typu je králik Za na jednej strane, na druhej strane je králik AB so svojím špecifickým typom, ktorý sa prejavuje až plazivým postojom. Tento typ je pri ostatných plemenách neprístupnou chybou. Iným extrémom je lymfatický typ niektorých novozélandských bielych králikov, ktorý sa prejavuje tiež plazivým postojom. Požadovaný typ je konkrétne uvedený vrátane chýb v štandardoch jednotlivých plemien.

Hlava králika – jej mohutnosť, dĺžka, šírka je daná hlavne stavbou lebky, kože a podkožia, čo je v súlade s celkovou telesnou konštitúciou. Na jemnosť, veľkosť či hranatosť hlavy majú vplyv pohlavné hormóny. Aj keď zásadné požiadavky na utváranie hlavy sú uvedené v jednotlivých štandardoch, treba požadovať zreteľný pohlavný výraz pri samcoch a samiciach. Hlava samcov je výrazná, široká v celom profile, dobre klenutá so širokým čelom. U samíc požadujeme hlavu jemnejšiu, aby bol zachovaný potrebný pohlavný dimorfizmus.

Ušnice – Všetky plemená majú stanovenú ideálnu dĺžku ušníc. Pre baranov, veľké plemená a časť stredných je stanovená aj minimálna dĺžka. Okrem baranov, veľkých a časti stredných plemien nie je kratšia dĺžka, až po dĺžku minimálnu chybou. Uvedené dĺžky sú stanovené pre dospelé jedince. Plemená so vzpriamenými ušnicami ich majú pevne držané, čo najbližšie pri sebe. Nie je žiaduce, aby boli ušnice od seba široko nasadené, rozklesnuté ani prepadnuté dopredu. Dĺžka ušníc je uvedená v štandarde každého plemena samostatne, stručný prehľad je tiež uvedený na začiatku tohto vzorníka. Pri všetkých plemenách platí, že ušnice majú byť mäsité, dobre osrstené a lyžicovo otvorené sa pri posúdení uprednostňujú. U všetkých plemien s klopenými ušnicami, veľkých plemien a zdrobnených plemien sa pri posúdení meria ich dĺžka (rozpätie) a tá sa uvádza v príslušnej pozícii oceňovacieho lístka. Sú mäsité, výrazné, lyžicovo otvorené smerom k hlave, na podložku majú byť zvislé. To platí pre všetky baranovité plemená, s výnimkou AB. Z hľadiska harmónie telesných tvarov má byť dodržiavaný pomer medzi jednotlivými časťami tela (hlava, trup, končatiny, ušnice) a ich viazanosť. Za ideálny rámec tela považujeme ten, ktorý zodpovedá optimálnej hmotnosti a požadovanému typu tela.

Prístupné chyby v pozícii typ:

 • užšia a dlhšia hlava  
 • slabšie (tenšie) končatiny
 • užší hrudník
 • málo výrazný pohlavný výraz, hlavne hlavy
 • dlhšie, resp. kratšie telo podľa plemien
 • slabšie osvalené telo
 • slabšie osrstené ušnice u všetkých plemien
 • nedostatočná harmónia tela
 • menej typický postoj

Pri plemenách s priamo nesenými ušnicami:

 • mierne rozkleslé ušnice
 • nábeh na klopenie jednej ušnice
 • široko nasadené ušnice
 • mäkké konce ušníc s miernymi záhybmi
 • mierne špicaté ušnice
 • mierne žehlené ušnice
 • jemnejšia štruktúra ušníc (príliš tenké ušnice)
 • mierne odchýlky od ideálnej dĺžky ušníc
 • výrazne dopredu prepadávajúce ušnice

Pri plemenách so zvislými ušnicami:

 • jednotlivé prístupné chyby sú popísané pri štandardoch

Neprístupné chyby v pozícii typ:

 • vyslovene dlhá a úzka hlava (výluka)
 • šťučia hlava (výluka)
 • chýbajúci pohlavný výraz samcov (výluka)
 • vyslovene iný, ako požadovaný typ tela (výluka)
 • veľmi slabé osvalenie tela, hlavne u mäsových plemien (neklasifikovaný)
 • veľmi slabo, takmer neosrstené ušnice (výluka)

Pri plemenách s priamo nesenými ušnicami:

 • klopené ucho (výluka)
 • vyslovene rozkleslé ušnice s uhlom viac ako 45° od zvislej osi (výluka)
 • u veľkých plemien ušnice kratšie ako je minimálna stanovená dĺžka (výluka)
 • u ostatných plemien ušnice kratšie alebo dlhšie ako stanovená dĺžka (výluka)
 • ušnice nesené na jednu stranu (výluka)

Pri plemenách so zvislými ušnicami:

 • jednotlivé neprípustné chyby sú popísané pri štandardoch

Okrem tejto všeobecnej časti k pozícii typ patria požiadavky uvedené pri každom plemene v jeho štandarde.

Pozícia 4.- srsť:

Štruktúra srsti je pri každom plemene individuálna. Pri všetkých plemenách sa však vyžaduje srsť požadovanou dĺžkou, hustotou, pružnosťou a vyrovnanosťou týchto znakov po celom tele čo najrovnomernejšie. Dĺžka srsti, ako aj štruktúra sú popísané pre každé plemeno zvlášť v štandardoch. Najväčšiu skupinu plemien tvoria králiky s normálnou srsťou, ktorá je rovnaká ako pri predkovi dnešných plemien králikov – králika divého (Oryctolagus cuniculus f. domesticus). Tento typ srsti z hľadiska dedičnosti dominuje nad srsťou rexovitou, dlhou a saténovou. Základné typy chlpov sú podsadované, prechodné a pesíky. Hustotu podsady, a tým aj celej srsti, zistíme najlepšie rozfúknutím srsti na niekoľkých miestach a posúdime veľkosť vzniknutého krúžku na koži. U králikov s veľmi hustou srsťou nie je holé miesto takmer viditeľné. Najhustejšia srsť spravidla býva na hrudi a na zadnej strane stehien.

Prípustné chyby v pozícii srsť:

 • sú uvedené v štandardoch plemien

Neprípustné chyby v pozícii srsť:

 • pĺznutie je možno považovať za neprípustnú chybu len vtedy, ak nemožno kvalitu srsti posúdiť na žiadnej časti tela králika (neklasifikovaný)
 • holé miesta, ktoré nie sú zakryté okolitou srsťou (neklasifikovaný)
 • srsť kratšia ako je minimálna dolná hranica (výluka)
 • srsť dlhšia ako je maximálna horná hranica (výluka)
 • srsť nezodpovedajúca danému typu osrstenie (výluka)
 • kučeravá srsť u rexov, tzv. perzián (výluka)
 • dlhšie pesíky, zreteľne prečnievajúce viac ako 0,5cm okrem výnimiek uvedených pri jednotlivých štandardoch plemien
 • silno splstnatená srsť (výluka)

Iné, špecifické neprípustné chyby v pozícii srsť sú uvedené v štandardoch plemien.

Pozícia 5. a 6.- Plemenné kritéria

Plemenné kritériá uvedené v pozícii 5. a 6. sú uvedené v jednotlivých štandardoch plemien. Podobne sú uvedené aj prístupne, resp. neprístupne chyby.

Pozícia 7. Starostlivosť a zdravie

K časti starostlivosť o zviera patrí pripravenosť zvieraťa na výstavu a čistota.      

 • ušnice králika musia byť vyčistené bez ušného mazu a zvyšku po tetovacej farbe
 • pazúriky musia byť skrátene do požadovanej dĺžky, to je, aby nepresahovali dĺžku srsti, okrem rexov, ale tiež aby nedochádzalo k zraneniu
 • pazúriky musia byť tiež očistené od nánosu trusu, prípadne iných nečistôt
 • pohlavné kútiky musia byť vyčistené, zvýšená pozornosť u dospelých samcov
 • do tejto časti tiež patrí znečistenie spodných plôch končatín (nášľapových plôch) a znečistenie povrchu tela (močom, trusom, inými nečistotami)

Všetky nedostatky v starostlivosti musí posudzovateľ zaznamenať v pozícii ,,starostlivosť a zdravie“. Tieto nedostatky majú vplyv na celkové bodové ohodnotenie králika. Každá uvedená odchýlka v pozícii starostlivosť sa trestá bodovou zrážkou od 0,5 po 1,0 bodu podľa rozsahu a závažnosti, viaceré sa môžu sčítať. Pokiaľ je zviera celkovo nedostatočne pripravené na výstavu, nebude takéto zviera posudzované a do siedmej pozície na oceňovacom lístku sa napíše výrok ,,neklasifikovaný“ s poznámkou ,,zviera pre výstavu celkovo nepripravené“. K starostlivosti chovateľa patrí aj čitateľné tetovanie, ako o tom hovorí registračný poriadok. V čase konania výstavy musí byť každý prihlásený králik čitateľne zatetovaný, bez stôp po tetovacej farbe. Pokiaľ je tetovanie tak nečitateľné, že na jeho základe nevieme králika identifikovať je králik neklasifikovaný s poznámkou ,,po opravení tetovania, chovu schopný“. I iné malé chyby tetovania, ako obrátené čísla, zámena ušníc a pod. sa hodnotia v pozícii 7. ,,starostlivosť a zdravie“ s bodovou zrážkou 0,5 bodu. V prípade ak sa nedá podľa tetovania identifikovať jedinec, alebo jeho vek, je králik neklasifikovaní. Ak nezodpovedá vek králika jeho tetovaniu je tiež neklasifikovaný. Ak zistí posudzovateľ, že boli na zvieratách vykonané pred výstavou nedovolené úpravy, napíše do oceňovacieho lístka do rubriky Celkom „neklasifikovaní – neprípustné úpravy“, a do rubriky príslušnej pozície sa urobí poznámka o akú neprípustnú rubriku ide. Takýto prípad má poriadajúca organizácia oznámiť základnej organizácii vystavovateľa k disciplinárnemu pokračovaniu.

K neprípustným úpravám králikov pred výstavou patrí predovšetkým:

 • odstránenie skupiny bielych chlpov
 • ostrihanie srsti na laloku
 • nafarbenie jedného alebo viac pazúrikov
 • farbenie či odfarbovanie srsti
 • vystrihovanie srsti pri kresbových plemenách

K prístupným úpravám králikov pred výstavou patrí:

 • odstránenie ojedinelých bielych chĺpkov ako aj inak sfarbených chĺpkov

Zvieratá, ktoré sú tetované alebo označené iným spôsobom než predpisuje registračný poriadok alebo registračné poriadky zahraničných zväzov, hlavne súkromnými značkami, sa z posudzovania vylučujú.

Zvýšenú pozornosť musia posudzovatelia v časti zdravie venovať infekčným a dedičným chorobám. Zjavné príznaky chorôb musia posudzovatelia konštatovať a zaznamenať do príslušnej rubriky oceňovacieho lístka. Všeobecne však platia v časti zdravie, pre posudzovateľov tieto výroky:

 • ušný svrab: ,,neklasifikovaný“, po vyliečení chovu schopný, králik sa ihneď presunie do karantény, resp. odstráni z výstavy
 • mierne slziace oko: dáme poznámku do pozície ,,starostlivosť a zdravie“ a králika klasifikujeme
 • silne slziace oko: ,,neklasifikovaný“ po vyliečení chovu schopný
 • parazitárne ochorenia vonkajšie ako aj vnútorné: ,,neklasifikovaný“  po vyliečení chovu schopný, králik sa ihneď presunie do karantény, resp. odstráni z výstavy
 • infekčná nádcha, alebo podozrenie na nádchu: ,,neklasifikovaný“ po vyliečení chovu schopný, králik sa ihneď presunie do karantény, resp. odstráni z výstavy
 • katar horných dýchacích ciest: ,,neklasifikovaný“ po vyliečení chovu schopný
 • tympánia (zdutie): ,,neklasifikovaný“ po vyliečení chovu schopný
 • očný zákal: ,,výluka“            
 • chorobne vypuklé oko: ,,výluka“      
 • vpadnuté oko: ,,výluka“        
 • výrastky na očiach: ,,výluka“
 • rybie oko: ,,výluka“   
 • tretie viečko: ,,výluka“          
 • iné deformácie očí: ,,výluka“
 • slepota: ,,výluka“       
 • prerastené zuby: ,,výluka“     
 • zlomený zub: ,,neklasifikovaný“
 • chýbajúci zub: ,,výluka“       
 • drobné poranenie okraja ušnice, ktoré prekrýva srsť (cca do 5mm), poznámka so zrážkou 0,5 bodu
 • poranenie učnice väčšie ako 5mm: ,,neklasifikovaný, chovu schopný“
 • deformácia ušnice vedúca k zúženiu zvukovodu: ,,výluka“
 • deformácie kostry: ,,výluka“ 
 • otvorené rany, všetkých druhov: ,,neklasifikovaný“, po vyliečení chovu schopný
 • zahojené rany kdekoľvek na tele (okrem chvosta), ktoré zhoršujú celkový dojem zvieraťa ,,neklasifikovaný“
 • chýbajúci 5. vnútorný pazúrik na hrudnej končatine, pri bodovej zrážke 0,5 bodu
 • chýbajúci pazúrik, okrem 5. vnútorného pazúrika na hrudnej končatine (neklasifikovaný)
 • zlomený prst na ktorejkoľvek končatine (neklasifikovaný)
 • zlomená končatina (neklasifikovaný)
 • hnisavé nádory: pokiaľ to nie je myxomatóza ,,neklasifikovaný“,  po vyliečení chovu schopný
 • príznaky myxomatózy: ,,neklasifikovaný pre podozrenie na infekčnú chorobu“, králik sa ihneď presunie do karantény, resp. odstráni z výstavy
 • otlaky, tj. menšie holé miesta na hrudných resp. panvových končatinách, pokiaľ nie sú otvorené: poznámka v pozícii ,,starostlivosť a zdravie“ a zviera klasifikujeme s bodovou zrážkou  podľa rozsahu od 0,5 do 1,0 bodu
 • otlaky otvorené: ,,výluka“     
 • zdurené pohlavie (event. syfilis): ,,neklasifikovaný“, po vyliečení chovu schopný, zviera presunieme do karantény
 • hernie: ,,výluka“        

Pri všetkých ostatných ochoreniach al. podozrení na ochorenie platí výrok ,,neklasifikovaný“ s uvedením príznakov a po konzultácii s veterinárnym lekárom, presun do karantény, resp. odstrániť z výstavy.

5. Vystavovanie v kolekciách

Na každom druhu výstav môžu byť zvieratá vystavené  okrem jednotlivcov aj ako kolekcie. Organizátorom musia byť tieto kolekcie na výstavných klietkach označené. Kolekcie musia byť označené aj v katalógu a to tak, že za číslom klietky je lomítko a číslo kolekcie, napr. 154/32, to znamená, že ide o 154. klietku a králik je z 32. kolekcie. Tento typ označenia nám pomáha rýchlejšie a prehľadnejšie sa zorientovať pri vyhodnocovaní  kolekcií a minimalizuje nám možnosť zámen. Jedinci v jednej kolekcii musia byť toho istého plemena a farebného rázu. Z toho vyplýva, že nie je možné na výstave vystavovať v jednej kolekcii napr. BOdiv a BOžel; Ni divm; FBm a FB strm apod. Počet zvierat v kolekcii je stanovený na 4 kusy, pokiaľ špecifické výstavné podmienky nerozhodnú inak. Pri súrodeneckých kolekciách 2+2 je prípustné, aby kolekcia bola tvorená dvojicami registrovanými  klubovou a plemennou, prípadne kmeňovou registráciou. Je teda možné v jednej kolekcii vystavovať zvieratá s tetovaním S, P a K, ak je splnená podmienka, že sú od jedného vystavovateľa. Pri zhodnom bodovom hodnotení kolekcií rozhoduje o poradí:                                      

 • vyšší súčet bodov v pozícií, kt. je pre plemeno najdôležitejšia

5.1 Druhy kolekcií:

 • S 4 - súrodenecká (4 z jedného vrhu)
 • S 2+2 - súrodenecká (dvaja plus dvaja súrodenci)
 • MR - malá rodina
 • VR - veľká rodina

Súrodenecká kolekcia štvorčlenná – takýto typ kolekcie tvoria 4 súrodenci z jedného vrhu, narodený v roku konania výstavy alebo v predchádzajúcom roku. Za kolekciu ich môžeme považovať, ak zodpovedá tetovanie jednému vrhu (maximálne 8 zvierat) a samci majú v pravej ušnici nižšie poradové číslo ako samice. Pomer pohlavia v kolekcii je ľubovoľný.

Súrodenecká kolekcia štvorčlenná –    2+2 súrodenci – králiky sú z dvoch vrhov, narodený v roku konania výstavy alebo v predchádzajúcom roku. V každej dvojici musí tetovanie zodpovedať jednému vrhu (maximálne 8 zvierat). Samci majú v pravej ušnici nižšie poradové číslo ako samice. Zastúpenie pohlavia je ľubovoľné.

Malá rodina – je štvorčlenná kolekcia, v ktorej je jeden rodič (otec alebo matka) a traja súrodenci z jedného vrhu, narodený v roku konania výstavy alebo v predchádzajúcom roku. Podmienky súrodencov z jedného vrhu sú zhodné so štvorčlennou súrodeneckou kolekciou. Rodič nesmie byť starší ako 6 rokov. Rodič môže byť z cudzieho chovu.

Veľká rodina – je štvorčlenná kolekcia, v ktorej sú dvaja rodičia a dvaja potomkovia (súrodenci z jedného vrhu). Podmienky súrodencov z jedného vrhu sú zhodné so štvorčlennou súrodeneckou kolekciou. Rodič nesmie byť starší ako 6 rokov. Jeden rodič môže byť z cudzieho chovu.

Pri vystavovaní kolekcií platí, že všetky králiky musia byť z vlastného chovu vystavovateľa, okrem výnimiek.

Výnimky sú dovolené:

 • Malá rodina – rodič môže byť z cudzieho chovu.
 • Veľká rodina – jeden rodič môže byť z cudzieho chovu.

 

Pre všetky druhy kolekcií platí, že jedno a to isté zviera môže byť na tej istej výstave zaradené len do jednej kolekcie. Ak sú v niektorom type kolekcie mláďatá, tie sa posúdia ako mláďatá jednotlivcov, t.j. predikátom (po vyznačení predností a chýb v jednotlivých pozíciách) a za predikátom v rubrike “Celkom’’ napíše pravdepodobný celkový počet bodov, ktorý by v dospelosti malo zviera dosiahnuť, tie sú uvedené v zátvorke. Tento počet bodov je potom základom pre výpis oceňovacieho lístku na kolekcie.

5.2 Postup pri posudzovaní kolekcií                                                                                     
Všetky zvieratá v kolekciách sú posúdené ako jednotlivci. Tým sa tieto zvieratá môžu zúčastniť súťaže aj medzi jednotlivcami, pretože na všetky zvieratá v kolekciách sú vystavené individuálne oceňovacie lístky. Pri vyplňovaní oceňovacieho lístku na kolekciu sa v rubrike “Súčet bodov všetkých zvierat v kolekcii’’ spočítajú pri všetkých zvieratách v kolekcii body. Ak je niektoré zviera v kolekcii vylúčené alebo neklasifikované, je potrebné považovať kolekciu za nedostatočnú a celkový bodový výsledok je nula. Hodnotené zvieratá z takejto kolekcie sa, ale môžu zúčastniť súťaží jednotlivcov.

5.3 Združovanie                                                                                                                   
Tento nový termín sa zavádza z dôvodu, ak je na CV al. CVMK vystavené plemeno al. farebný ráz v malom počte nedosahujúcom potrebný počet na súťaženie o najvyšší titul Majster SR uplatňuje sa možnosť združovania plemien alebo farebných rázov. Aby takto spoločne mohli súťažiť o najvyšší titul.

Kľúč k združovaniu

 • záleží od konkrétneho počtu králikov na danej CV alebo CVMK, ale základný kľúč sa riadi takýmto spôsobom:

1. U plemien, ktoré sa vyskytujú vo viacerých farebných rázoch: (FB, MS, ČS, MaB, Strieborní malí, Ho, AS, O, A a Sa).

2. U skupín plemien so spoločným hlavným plemenným znakom: (Zdrobnení barani, Zdrobnení farební a Rexi všetkých veľkostí)

3. U málo rozšírených plemien: (napr. J, Kuv, Siv, Bi, Al, Ha, Du, Čč, Pe, Rys, Ma apod.)

Plemená alebo farebné rázy sa združujú do skupín buď podľa princípu príbuznosti alebo inak, napr. skupina s kresbou, skupina plnofarebných alebo skupina aguti. V skupine sa udeľujú tituly podľa všeobecných pravidiel. Ak je napr. skupina farebných rázov a jeden z nich spĺňa podmienku samostatne tak sa združujú ostatné farebné rázy.

6. Udeľovanie cien a ich druhy

Ceny sú vyjadrením ocenenia kvality vystavovaných zvierat a uznaním chovateľov za tieto výsledky. Môžu byť vecného alebo finančného charakteru. Ceny sú udeľované na najlepších predstaviteľov plemena alebo farebného rázu. Ich počet závisí od možností výstavného výboru, ale ich celková finančná hodnota by mala predstavovať primeraný podiel z objemu výstavných poplatkov. Je dôležité, aby vecné ceny po estetickej stránke zodpovedali svojmu účelu.                                                           

Zdroje na získavanie cien sú spravidla nasledujúce:

 • z prostriedkov usporiadajúcej organizácie
 • z prostriedkov, dotácií alebo darov iných chovateľských organizácií alebo i iných spoločenských a záujmových organizácií
 • z prostriedkov, dotácií alebo darov orgánov štátnej správy, rôznych podnikov a podnikateľov
 • z prostriedkov alebo darov jednotlivých chovateľov a občanov
 • z darov zahraničných chovateľských organizácií a chovateľov

Darcovia cien majú právo určiť ceny, ktoré darujú, napr. pre najlepšiu kolekciu alebo jednotlivca určitého plemena.

6.1 Druhy cien

Majster SR – je najvyšší titul, ktorý sa udeľuje na CVMK alebo CV. Udeľuje sa na 4 člennú kolekciu. Na CVMK sa tento titul udeľuje na 4 člennú súrodeneckú kolekciu (4 súrodenci al. 2+2 súrodenci) a na CV o tento titul súťaží každý typ kolekcie, ktorý je uvedený v tomto vzorníku. Minimálny počet bodov je 378 na 4 člennú kolekciu, ale najnižšie hodnotené zviera v kolekcii môže mať min. 94 bodov. Na to, aby sa o tento titul súťažilo musí byť v danom plemene alebo skupine prihlásených  minimálne 12 kusov. Pri rovnosti bodov titul získava kolekcia ktorá má vyšší súčet bodov v pozícii najdôležitejšej pre plemeno.

Majster SR MCH – je najvyšší titul, ktorý sa udeľuje na CVMK alebo CV so samostatnou expozíciou MCH. Udeľuje sa na 4 člennú kolekciu. Na CVMK sa tento titul udeľuje na 4 člennú súrodeneckú kolekciu (4 súrodenci al. 2+2 súrodenci) a na CV o tento titul súťaží každý typ kolekcie, ktorý je uvedený v tomto vzorníku. Minimálny počet bodov je 378 na 4 člennú kolekciu, ale najnižšie hodnotené zviera v kolekcii môže mať min. 94 bodov. Na to, aby sa o tento titul súťažilo musí byť v danom plemene alebo skupine prihlásených minimálne 12 kusov, bez obmedzenia počtu chovateľov. Pri rovnosti bodov titul získava kolekcia ktorá má vyšší súčet bodov v pozícii najdôležitejšej pre plemeno.

Šampión SR – je najvyšší titul na CVMK alebo na CV, pre jednotlivca. Tento titul môže získať najlepší jedinec každého plemena alebo skupiny pri minimálnom bodovom hodnotení 95 bodov a minimálnom počte prihlásených jedincov 12 ks. Ak je prihlásených 24 kusov a viac a je splnená podmienka o min. 95 bodov majú na tento titul nárok najlepší samec aj samica. Tento titul získava vždy najlepší jedinec (s najvyšším počtom bodov) v danom plemene, príp. skupine plemien. Pri rovnosti bodov titul získava jedinec, ktorý:                                                                                  
1. je z kolekcie                                                                                                                                       
2. má vyšší počet bodov v pozícii najdôležitejšej pre plemeno

Šampión SR MCH – je najvyšší titul pre jednotlivca na CVMK alebo na CV so samostatnou expozíciou MCH. Tento titul môže získať najlepší jedinec každého plemena alebo skupiny pri minimálnom bodovom hodnotení 95 bodov a minimálnom počte prihlásených jedincov 12 ks. Ak je prihlásených 24 kusov a viac a je splnená podmienka o min. 95 bodov majú na tento titul nárok najlepší samec aj samica. Tento titul získava vždy najlepší jedinec (s najvyšším počtom bodov) v danom plemene, príp. skupine plemien. Pri rovnosti bodov titul získava jedinec, ktorý:
1. je z kolekcie                                                                                                                          
2. má vyšší počet bodov v pozícii najdôležitejšej pre plemeno

Šampión – tento titul sa používa pri ďalších typoch výstav, napr. klubové, oblastné, miestne, apod., králik musí dosiahnuť minimálne bodové hodnotenie 95 bodov (ak to nemá klub inak upravené).

Čestná cena – je ocenenie, ktoré sa udeľuje na všetkých typoch výstav pre výnimočných jednotlivcov alebo kolekcie. Ďalšie ocenenia, ako Majster klubu, Klubový šampión, Klubová šampiónka, rôzne memoriály a iné súťaže má každý klub upravené vo svojich stanovách. Zadávanie uvedených titulov je rámcové, každý organizátor výstavy môže určiť aj ďalšie ceny podľa typov súťaží a možností, napr. ceny od sponzorov, pamiatkové ceny apod..                                                                                                    
Pri všetkých platí, že súťažné podmienky musia byť známe vopred, aby mal každý vystavovateľ rovnakú šancu zapojiť sa do súťaží.                                                                                                 
Získané ceny musia byť vyznačené na oceňovacích lístkoch jednotlivcov alebo kolekcií. Pri CVMK a CV majú byť tieto ceny uvedené aj v katalógu. Vždy platí, že o pridelení cien a titulov rozhodujú výhradne posudzovatelia na konkrétnej výstave posudzujúci. Ich rozhodnutie je nemenné, organizátorom výstavy, výstavným výborom a ani nikým iným.

Ukončenie posúdenia:                                                                                                                             
Posúdenie je ukončené po skontrolovaní navrhnutých cien a najvyšších ocenení, prípadne sporných ocenení komisiou. Na CV a CVMK túto komisiu tvoria vybraný posudzovatelia a členovia ÚOKK. Na výstavách nižšej kategórie (okresné, krajské, atd.) je takáto komisia tvorená vybranými posudzovateľmi. Až po jej kontrole, príp. opravách je posúdenie ukončené a výsledky sú spracované do katalógu.

7. Genetické vzorce                                                                                                                   
Pri každom plemene či farebnom ráze v tomto vzorníku nájdete pod názvom a históriou plemena genotyp, resp. genetický vzorec vyjadrený kombináciou alel. Tieto vzorce nám jednoducho a presne vyjadrujú najdôležitejšie kvalitatívne znaky plemien, resp. farebných rázov ako sú: farba, kresby a štruktúra srsti. Genotypy sú uvedené v nemeckých symboloch prof. Dr. H. Nachtsheima z roku 1929. Tie sú v kontinentálnej Európe medzi chovateľmi králikov najpoužívanejšie. V anglickej a americkej literatúre sa tiež stretávame s tzv. anglosaskými symbolmi Foxa a Robinsona. V tejto publikácii Vám prinášame obe tieto verzie, pre rýchlejšiu orientáciu a porovnanie.

 

Tabuľka s porovnaním nemeckých a anglosaských symbolov genetických vzorcov

symbol nemecký

symbol anglosaský

Popis

A

C

aguti

achi

cchd

činčilové sfarbenie

 

cchl

činčilové sfarbenie svetlé

am

cm

kunie znaky

an

ch

akromelanizmus

a

c

úplný albinizmus

B

ED

aguti

Be

E

železité sfarbenie

bj

ej

čiernožltá, japonská kresba

b

e

žlté

C

B

zosilňujúci faktor čiernej farby

c

b

hnedé, havanovité sfarbenie

D

D

zosilňujúci faktor čiernej farby

d

d

modré sfarbnie

G

A

zonálne sfarbenia chlpov a divých znakov na tele (aguti)

go

at

divoké znaky bez zonálneho sfarbenia v krycom chlpe (bez medzifarby)

g

a

jednofarebné sfarbenie tela

H

H

zosilňujúca intenzita sfarbenia

h

h

zníženie intenzity sfarbenia

K

En

jednofarebné sfarbenie tela

k

en

anglická strakatosť

P

P

jednofarebné sfarbenie tela

P1 - P3

p

striebritosť

S

S

jednofarebné sfarbenie tela

s

s

holandská strakatosť

Y

Y

neaktívna alela – biele divoké znaky

y – y3

y

ohnivosť na divokých znakoch

X

X

neaktívna alela

x

x

leucizmus

V

L

normálna srsť

v

l

angorská srsť

Rex

R

normálna srsť

rex

r

rexovitá srsť

Fu

LR

normálna srsť

fu

lr

líščia srsť

Sa

Sa

normálna srsť

sa

sa

saténová srsť

 

 

Pre sprehľadnenie prinášame ešte prehľad genotypov, resp. častí genotypov všetkých farebných rázov a kresieb

 

Farebný ráz

Genotyp, resp. časť genotypu a interak. alel

Plemená

Divoký

AA BB CC DD GG

BO, FB, V div atd.

Divoko modrý

AA BB CC dd GG

BO, FB, V divm, Pe atd.

Zajačitý

AA BB CC DD GG yy

Za, Dl atd.

Železiý

AA BeB CC DD GG

BO, FB atd.

Železito čierny

AA BeBe CC DD GG

BO, FB atd.

Čierny

AA BB CC DD gg

BO, FB, Vč, Al, MaB atd.

Modrý

AA BB CC dd gg

BO, FB, MaB atd.

Havanovitý

AA BB cc DD gg

Ha, Rex Ha atd.

Žltý

AA bb CC DD GG

BO, FB, Bu atd.

Červený

AA bb CC DD GG yy

Nč, Čč atd.

Madagaskarový

AA bb CC DD gg

FB, AB, MaB atd.

Béžový

AA bb cc dd gg

ČL

Marburský

AA BB cc dd gg

Ma

Divoko marburský (Rys)

AA BB cc dd GG

Rys

Izabela

AA bb CC dd gg

Ho iz, AS iz

Albín

aa­ _ _ _ _

BOA, FB, ČA, Nb atd.

Leucín

AA _ _ _ _xx

Vb, ZB, bmo, Rex bmo atd.

Činčilový

achiachi BB CC DD GG

Čv, Čm atd.

Kuní

aman gg + symboly farebných rázov

Kuv, Ku

Bielopesíkatý

achiachi gogo + symboly farebných rázov

Bi

Kuní bielopesíkatý

aman gogo + symboly farebných rázov

Ku Bi

Ruský

anan + symboly farebných rázov

Kal, Ni, R

Klasic. strakáči a MS

farebný ráz + Kk

NoS, ČS, MS

Holandská strakatosť

farebný ráz + ss

Ho, LL

Zoborská strakatosť

anan BB CC DD gg ss

Zo

Čiernopesíkatý

achiachi bb CC DD GG

Ččp

Biely hnedooký

achiachi bb CC DD gg

Mbh

Hototský

AA BB CC DD gg Kk ss

Hb

Trojfarebná strakatosť č- b

AA bjbj CC DD gg Kk

TSčž, Rex TSčž

Trojfarebná strakatosť m- b

AA bjbj CC dd gg Kk

TSmž, Rex TSmž

Japonská krasba č-ž

AA bjbj CC DD gg

J

Ohnivák

AA gogo yy + symbol farebného rázu

O, ZO

Striebritosť

farebný ráz + P1 P1- P3 P3

MB, Fs, Vss, Nvs, S

Ohnivosť

genotyp plemena + yy – y3y3

Vdivoh, Za, Dl, Nč, Čč atd.

Tmavší alebo svetlejší odtieň modrej

dd HH                                                 dd hh

Vm                                        Hm, Mm

 

 

Prehľad štruktúr srsti

Charakter srsti

Normálna srsť

V V, Rex Rex, Sa Sa, Fu Fu

Rexovitá srsť

rex rex

Rexovitá srsť so saténovým faktorom

rex rex sa sa

Angorská srsť

v v

Líščia srsť

fu fu

Saténová srsť

sa sa

 

 

 

 

              

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať